Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

TỌA ĐÀM NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

HỒ VĂN KA RAI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ  DỰ NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, đồng chí Hồ Văn Ka Rai - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã dự ngày thành lập mặt trận thống nhất Việt Nam

 
 
Thông báo
GIấy mời