Chức vụ, chức danh, số điện toại cán bộ, công chức xã Húc

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, chức danh Số điện thoại
1
Hồ Thị Thủy 
03/12/1978
Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm chủ tịch HĐND
355360775
2
Hồ Thanh Hiền
05/01/1985
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân
947880315
3
Hồ Văn Ka Rai
15/07/1974
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
949755092
4
Hồ Văn Trọn
23/06/1981
Phó Chủ tịch UBND
975470919
5
Hồ Văn Chung
15/7/1974
Trưởng Công an
944956224
6
Hồ Văn Thông
09/05/1982
Chỉ huy trưởng Quân sự
942892853
7
Trần Thị Lài
28/09/1987
Tài chính - Kế toán
989895796
8
Hồ Văn Hoàng
05/10/1985
Tư pháp - Hộ tịch
965932399
9
Nguyễn Thị Liên
01/10/1985
 Tư pháp hộ tịch
916870661
10
Hồ Văn Đục
10/05/1972
Văn phòng thống kê
941868882
11
Hồ Văn Hoạch
15/4/1983
Địa chính - Xây dựng
382620197
12
Nguyễn Văn Thành
26/08/1996
Địa chính - Xây dựng
327540497
13
Hồ Văn Mũa
26/03/1982
Văn hóa - Xã hội 
814911240
14
Hồ Xà Rơm
09/05/1983
Văn hóa - Xã hội 
915009285
15
Hồ Văn Đon
08/02/1985
 Văn phòng - Thông kê
382622653
16
Hồ Văn Lang
05/09/1982
 Văn phòng - Thông kê
344644802
17
Hồ Văn Minh
10/02/1986
Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc VN
914137074
18
Hồ Văn Phèng
26/5/1984
0/02/1986 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
961763442
19
Hồ A Dờm
01/01/1969
Chủ tịch Hội Nông dân
356643760
20
Hồ Thị Hà
25/06/1986
Chủ tịch Hội LH phụ nữ
368141486
21
Hồ Văn Đét
06/3/1993
Bí Thư  Đoàn TNCSHCM
363032027

Thông báo
GIấy mời