LỊCH CÔNG TÁC TỪ 06 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Xã Húc, ngày 06 tháng 7 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020)
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
Thứ 2, 06/7/2020 Sáng Chào cờ Phạm Huy Văn Tất cả cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, thôn Đội, Đại diện 3 trường, trạm y tế Hội trưởng UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 07/6/2020 Sáng
 
Làm việc với Đoàn giám sát của Ban dân tộc hội đồng nhân huyện   Đ/c: Ka Rai, Hiền, Minh, Xà Rơm, Hoạch, Lài Hội trường UBND xã
Tập huấn xây dựng Kế hoạch B năm 2020   Đ/c: Văn, Trọn, Thông Tại Hội trường Ban CH QS huyện
Chiều Thẩm định các báo chuẩn bị họp HĐND xã kỳ họp thứ 11   Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Dự phiên họp mở rộng UBND huyện   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Hội trường UBND huyện
Thứ 4,
8/7/2020
Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 5, 09/7/2020 Sáng  
Họp HĐND xã kỳ họp thứ 11
  Đ/c: Ka Rai, Trọn, tất cả công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Họp HĐND xã kỳ họp thứ 11   Đ/c: Ka Rai, Trọn, tất cả công chức xã Hội trường UBND xã
Thứ 6, 10/7/2020 Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời