Lịch công tác của UBND xã từ ngày 02 - 06/3/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Xã Húc, ngày 02 tháng 03 năm 2020
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 3 năm 2020)
 
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
 
Thứ 2, 02/03/2020
 
 
Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 03/03/2020
 
Sáng Xác minh thực địa tranh chấp đất đai tại thôn Ta Ri 2 Đ/c: Hồ Văn Trọn Đ/c: Thành, Hoàng, Chung, Lang, Trưởng thôn và đoàn thể thôn Ta Ri 2 Tại thực địa ở thôn Ta Ri 2
Họp triển khai Kế hoạch bầu bổ sung trưởng thôn Ván Ri Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Đ/C:  Minh, Phèng, Đon, Hà, Đét, Bí thư chi, trưởng thôn, Trưởng ban MT thôn Ván Ri Hội trường UBND xã
chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 4, 04/03/2020 Sáng Làm việc  chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Đại Hội chi bộ   Đ/c: Hồ Văn Mũa Thôn Ta Cu
 Chiều Làm việc  chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 5, 05/03/2020 Sáng Họ tuyên truyền Luật bảo vệ rừng, tuyên tryền công tác CCHC và triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – Hội Đ/c: Hồ Văn Ka Rai hoặc Hồ Văn Trọn Đ/c: Đon, Hoàng, Chung, Thông, Mũa, Xà Rơm, Trưởng thôn, ban ngành đoàn thể và đại diện hộ gia đình tại thôn Thôn Ta cu
Chiều Họ tuyên truyền Luật bảo vệ rừng, tuyên tryền công tác CCHC và triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – Hội Đ/c: Hồ Văn Ka Rai hoặc Hồ Văn Trọn Đ/c: Đon, Hoàng, Chung, Thông, Mũa, Xà Rơm, Trưởng thôn, ban ngành đoàn thể và đại diện hộ gia đình tại thôn Thôn Ta cu
Thứ 6, 06/03/2020 Sáng
 
Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời