Lịch công tác của UBND xã từ ngày 24 - 28/02/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

Xã Húc, ngày 24 tháng 02 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020)
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
 
Thứ 2, 24/02/2020
 
 
Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 25/02/2020
 
Sáng Làm việc tại thực  địa về kết quả hòa giải tranh chấp đất đai   Đ/c: Thành, Hoàng, Chung, Thông, Minh, Lang, Trưởng thôn, ban ngành thôn Húc Thượng và 02 hộ gia đình liên quan Tại thực địa ở thôn Húc Thượng
Hội thảo chia sẽ kết quản khảo sát, thu thập thông tin   Đ/C: Hồ Văn Trọn, Hồ Văn Hoạch Hội trường Phòng dân tộc huyện
Họp sắp xếp bố trí công tác trưởng công an xã   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Hội trường UBND huyện
chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 4, 26/02/2020 Sáng Họp tuyên truyền Luật lâm nghiệp, công tác cải cách hành chính và triển khai một số nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 Đ/c: Hồ Văn Ka Rai hoặc Hồ Văn Trọn Đ/c: Chiến, Hoạch, Hoàng, Chung, Thông, Minh, Đon, Xà Rơm, Mũa, Trưởng thôn, ban ngành thôn Húc Thượng, đại diện chủ hộ của các hộ tại thôn Thôn Húc Thượng
 Chiều Họp tuyên truyền Luật lâm nghiệp, công tác cải hành chính và triển khai một số nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 Đ/c: Hồ Văn Ka Rai hoặc Hồ Văn Trọn Đ/c: Chiến, Hoạch, Hoàng, Chung, Thông, Minh, Đon, Xà Rơm, Mũa, Trưởng thôn, ban ngành thôn Ta Ri 2, đại diện chủ hộ của các hộ tại thôn Thôn Ta Ri 2
Thứ 5, 27/02/2020 Sáng Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 6, 28/02/2020
Sáng
 
Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời