Lịch công tác ngày 29 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Xã Húc, ngày 30 tháng 6 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 29 đến ngày 03 tháng 07 năm 2020)
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
Thứ 2, 29/6/2020 Sáng Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 30/6/2020 Sáng
 
Giao ban công chức UBND xã Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Đ/C: Tới, Chung, Thông, Đon, Lang, Hoàg, Liên, Hoạch, Thanh, Mũa, Xà Rờm, Lài Hội trường  UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 4, 01/7/2020 Sáng Dự sơ kết công tác thi đua khen thưởng khối vùng Lia   Đ/c Hồ Văn Ka Rai, Hồ Văn Đon Hội trường UBND xã
Điều tra nông nghiệp nông thôn   Hồ Văn Làng Thôn Ta Rùng
Chiều Điều tra nông nghiệp nông thôn   Hồ Văn Làng Thôn Ta Rùng
Thứ 5, 02/7/2020 Sáng Dự hội nghị phổ biến pháp luật   Đ/c: Văn, Ka Rai, Hiền, Minh, Tới, Hoàng Hội trường UBND huyệnh
Chiều Dự công bố kết luận thanh tra   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Trường Trung học cơ sở Húc
Thứ 6, 03/7/2020 Sáng Tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính   Đ/c: Ka Rai, Minh, Tới, Đon, Hoàng, Liên Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 

Thông báo
GIấy mời