Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20/3/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Xã Húc, ngày 16 tháng 3 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 03 năm 2020)
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
 
Thứ 2, 16/3/2020
 
 
Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 17/3/2020
 
Sáng Làm việc tại thôn Ho Le Đ/c: Trọn Đ/c: Minh, Hoàng, Hoạch, Chiến KL địa bàn Thôn Ho Le
Diệt lặng quan, bọ gây tại thôn   Đ/C; Đon, Thảo (y tế) Ta Ri 2
Chiều Họp thống nhất phương án tiếp nhận rừng phòng hộ   Hồ Văn Trọn UBND huyện
Thứ 4, 26/02/2020 Sáng Dự đại Hội điểm Đảng bộ tại xã Tân Thành   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai UBND xã Tân Thanh
 Chiều Dự đại Hội điểm Đảng bộ tại xã Tân Thành   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai UBND xã Tân Thanh
Thứ 5, 19/3/2020 Sáng Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 6, 20/3/2020
Sáng
 
Họp tại UBND huyện về đánh giá kết quả ban giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp   Đ/c: ka Rai, Hoạch UBND huyện
Chiều UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã   Đ/c: Ka Rai, Trọn, Cán bộ trạm y tế xã UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời