Lịch công tác từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   


Xã Húc, ngày 18 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020)
 
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
 
Thứ 2, 18/5/2020
 
 
Sáng Giao dịch với Ngân hàng chính sách xã hội huyện   Hồ Văn Ka Rai - CT UBND xã UBND xã
 
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 19/5/2020
 
Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc với Ban QLR Phòng hộ huyện   Đ/c: Ka Rai, Chiến, Tới. UBND huyện
Thứ 4, 20/5/2020 Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Khai giảng lớp dạy nghề   Hồ Văn Trọn UBND xã
Thứ 5, 21/5/2020 Sáng Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 6, 22/5/2020
Sáng
 
Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
 
 

Thông báo
GIấy mời