Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THỦ HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Theo QĐ số 473/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)
STT Tên thủ tục
hành chính
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Phí, lệ phí
(Nếu có)
Căn cứ pháp lý
1 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
1.004082.000.00.00.H50
03 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết UBND xã Trực tiếp/BCCI Không 1. Luật đa dạng sinh học năm 2008;
2. Nghị định số 599/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của CP;
3. QĐ số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/của Bộ TN và MT;
2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
2.002213.000.00.00H50
15 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết UBND xã Trực tiếp/BCCI Không 1. Luật bảo vệ môi trường 2014;
2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015;
3. Nghị định số 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019.
3 Hòa giải tranh chấp đất đai
1.003554.000.00.00.H50
- 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết UBND xã Trực tiếp/BCCI Không 1. Luật đất đai 2013;
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.