Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Hỗ trợ giống Bò từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo hợp phần phát triển sản xuất

Hỗ trợ giống bò vàng Việt Nam
GIÓNG BÒ HỖ TRỢ BÀ CON PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
Thực hiện Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Hướng Hóa về phê duyệt danh sách hộ hưởng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia hợp phát triển sản xuất năm 2016 - năm 2017 đợt 1 xã Húc: UBND xã Húc tổ chức cấp: 20 con Bò cho 40 hộ được hưởng lợi của 09 thôn (2 hộ/con).

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - văn phòng UBND xã Húc