Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã Húc 2017

Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã Húc 2017
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
          Thực hiện Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND huyện Hướng Hóa. Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Thực hiện Công văn số 161/NV ngày 13/11/2017 của Phòng nội vụ huyện Hướng Hóa về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.
          Ngày 06/12/2017, UBND xã Húc tổ chức Hội nghị đánh giá cán, công chức xã nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế về phẩm chất, năng lực, kiến thức, triển vọng phát triển của cán bộ, thông qua đó nhằm khích lệ cán bộ phấn đấu phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Chống bệnh thành tích, nể nang hoặc lợi dụng việc đánh giá cán bộ để thiên vị hoặc tru dập cán bộ; 
         Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã Húc năm 2017:
         - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  9/20*100 =45%;
         - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11/20*100=55%.