Kỳ họp thứ 11, HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ năm - 16/07/2020 14:33

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Húc, khóa Xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp lần thứ 11

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã, khóa Xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã, khóa Xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Kế hoạch số 19/KH-HĐND xã ngày 29 tháng 06 năm 2020,  Kế hoạch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân xã Húc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân xã Húc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã  như sau:
          Ngày 09 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Húc, Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra như dự kiến.
         I. Thành phần dự họp
         1. Các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI:  gồm có 26 đồng chí, có mặt tại buổi họp gồm có 22 đồng chí, vắng 04 đồng chí (Nguyễn Thị Thuận, Lương Thị Kim Cương, Hồ Văn Thọ, Hồ Thị Thủy) có lý do.
         2. Đại biểu mời dự họp:
        - Đồng chí Xôm Vân, Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện, cơ quan đỡ đầu xã, Phạm Huy Văn, Bí thư Đảng ủy xã;
       - Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban mặt trận thôn, công an viên của 8 thôn;
       - Các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị  - xã hội các đoàn thể xã; Cán bộ, công chức xã; Hiệu trường 03 trường học; Trưởng trạm y tế xã.
       II. Nội dung của kỳ họp:
        1. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhất trí cao với báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
        2. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
        3. Báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền;
       4. Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị của cử tri;
       5. Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2019;
       6. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020;
       7. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND xã;
       8. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội;
       9. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế;
       10. Báo cáo trả lời của chủ tịch UBND xã đối với ý kiến, kiến nghị cử tri.
        11. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hồ Thị Thủy, do đã chuyển công tác. Phó trưởng Phòng nội vụ huyện Hướng Hóa.
       III. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020
        1. Thu, chi ngân sách xã:
       - Tổng thu ngân sách xã ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 là: 5.000.310.00 đồng/dự toán năm 2020 là 5.162.613.000 đồng, đạt 96,86%.
- Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 là: 4.470.393.312 đồng/dự toán năm 2020 là 5.162.613.000 đồng, đạt 86,59%.
       2. Chỉ tiêu về kinh tế:
       Tổng diện tích gieo trồng: 557 ha, đạt 97,28% so với nghị quyết, tăng 8 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó một số cây trồng chính như sau:
          - Cây lương thực: 192  ha, đạt 98,46% so với nghị quyết, không tăng so với cùng kỳ năm trước (Lúa nước 165 ha, đạt 98,80 % so với nghị quyết, tăng 10 ha so với cùng kỳ năm trước; Lúa rẫy 20 ha, đạt 10% so với nghị quyết, giảm 10 ha so với cùng kỳ năm trước; Ngô 7 ha, đạt 87,50% so với so với nghị quyết, tăng 1 ha so với cùng kỳ năm trước).
          - Cây màu: 157 ha, đạt 101,95% so với nghị quyết, tăng 5 ha so với cùng kỳ năm trước (cây sắn 145 ha, đạt 109,21% so với nghị quyết, tăng 5 ha so với cùng kỳ năm trước; Các loại cây màu khác 12 ha, đạt 60% so với kế hoạch năm, không tăng so với cùng kỳ năm trước).
          - Cây thực phẩm  12 ha, đạt 133,33% so với nghị quyết, tăng 3 ha so với cùng kỳ năm trước.
          - Cây ăn quả 47 ha, đạt 100% so với nghị quyết.
          - Công nghiệp dài ngày (ca phê) : 149 ha, đạt 90,30% so với nghị quyết, không tăng so với cùng kỳ năm trước.
 Chỉ đạo nhân viên thú y, thú y viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia câm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh tụ huyết trung, lở mồm lóng mong và dại chó. Tổng số gia súc được tiêm phòng 846 con/1.873 con, đạt 45,17%; tổng gia câm được tiêm phòng 600 con/3335con, đạt 17,99%.
 Tổng đan gia súc hiện có: Đàn trâu 317 con, đạt 86,38%  so với nghị quyết, giảm 40 con so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm là do bà con xuất chuồng; đàn bò 642 con, đạt 86,52 so với nghị quyết, tăng  119 con so với cùng kỳ năm trước; đàn dê 827 con, đạt 84,65% so với nghị quyết, tăng 127 con so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 87 con, đạt 17, 40% so với nghị quyết, giảm 513 con so với cùng kỳ năm trước giảm do dịch tả lợn châu phi xảy ra năm 2019; gia cầm các loại 3335 con, đạt 66,70% so với nghị quyết, giảm 1.254 con so với cùng kỳ năm trước; diện tích nuôi cá nước ngọt 5,5 ha, đạt 91,67% so với nghị quyết, giảm 0,5 ha so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm mưa lũ xảy ra làm hư hại ào hồ.
          3. Các chí tiêu về xã hội:
         Tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thành; tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình”. Toàn xã có 8/8 thôn và 03 đơn vị văn hóa (đạt 100% so với kế hoạch); có 647 gia đình được công nhận gia đình văn hoá cấp cơ sở trở lên đạt 79,09%.
        - Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hoàn thành việc phát tiền hỗ trợ do ảnh hường dịch Covid – 19 là 2.205.750.000 đồng. Nộp trả kinh phí rút tạm ứng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 chi còn dư thừa do lặp đối tượng là 102.250.000 đồng.
       Triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia y tế; công tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được chú trọng; duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân đến khám tại trạm  156 lượt/ tháng, tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế 92,68% ; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 30,74% giảm 2,11 so cùng kỳ năm trước, Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,56% (còn lại 7,44 không có thẻ BHYT là một số trẻ dưới 6 tuổi bố, mẹ  không đi làm bảo hiểm cho trẻ).
        4. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:
        - Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành, nâng cao năng lực canh tranh. Đối mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao trình độ, đào đức công vụ của đội ngũ công chức xã, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại – tố cáo theo quy trình, không để tồn đọng tránh đơn thư vượt cấp.
       - Nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động với UBMTTQ và các đoàn thể nhắm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân để có biện pháp giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
       5. Về quốc phòng – anh ninh:
Tiếp tục xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong 6 tháng đầu năm.
Triển khai có hiệu quả phong trào quân chứng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, nhất là ma túy. Ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác phòng cháy. Tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế các tai nạn giao thông.
        IV. Tại kỳ họp đã nhất trí thông qua các chí tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020
 • Chí tiêu về kinh tế:
 •         - Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 11.100.000 đồng đồng/người/năm.  Tốc độ tặng trưởng kinh tế đạt từ 9 đến 10%.
         - Ổn định cây trồng, vật nuôi chủ lực và sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng và đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, chọn những loại cây, con giống có năng suất cao, chất lượng tốt, đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng diện tích gieo trồng cuối năm lên 572 ha.
         - Tổng thu ngân sách 6 tháng cuối năm: 2.527.020.499 đồng;
         - Tổng chi ngân sách: 6 tháng cuối năm: 2.610.133.977 đồng.
          - Xây dựng hoàn thành và ban giao cho cộng đồng thôn đưa vào sử dụng các công trình thuộc nguồn vốn MTQG XDNTM năm 2020 với tổng số vốn được phân bổ 4.160.000.000đ gồm: Công trình đường giao Tà Núc đi Húc Thượng; đường giao thông thôn Cu Dông đi Tà Rùng; đường giao thông ra khu sản xuất thôn Húc Thượng; Đường giao thông Cu dông đi La Heng của thôn Cu Dông  (giai đoạn 2); đường giao thông nội thông vào xóm A Pơng thôn Ván Ri; đường ra khu sản xuất thôn Ván Ri; Hàng rào, sơn, mái tôn Trạm y tế Xã Húc.
          2. Các chí tiêu về văn hóa xã hội:
          - Tỷ lệ hộ nghèo từ 48,17% xuống còn 45%.
          - Phấn đấu tỷ lệ hộ có nước sử dụng đạt 80%.
          - Tỷ lệ gia tăng dân số tư nhiên 2%;
          - Tỷ lệ huy động nhà trẻ: 15%;
          - Tỷ lệ huy động mẫu giáo: 95.6%:
          - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi: 100%:
          - Tỷ lệ huy động trong độ tuổi Tiểu học: 100%;
          - Tỷ lệ huy động trong độ tuổi trung học cơ sở: 100%;
          - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%;
          - Gia đình văn hóa đạt 650 hộ;
          - Tỷ lệ hộ có nhà vệ sinh: 54 %;
          - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân năng: 33%;
          - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao: 37%;
          - Tỷ lệ sinh con thứ 3: 32%;
             V. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
            - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo kế hoạch; khai hoàng, cải tạo ruộng đất và hướng dẫn, tập huấn sử dụng giống vào sản xuất để năng cao năng suất, thu nhập cho nhân dân. Chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng rừng tại một số thôn. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi. Tăng cường công tác phòng chống dịch tụ huyết trung, lở môm lóng mong ở gia súc. Triển khai kế hoạch phòng, chống mưabão, lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sử dụng hiệu quả diện tích nuôi trồng hiện có và tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu đâu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất.
            - Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, lồng ghép các chương trình dự án để từng bước xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã nhằm thúc đẩy phát triển kinh – xã hội và chú trọng xây dựng đường giao thông liên thôn để phục vụ đời sống dân sinh. Duy trì và nâng cao tỷ lệ các tiêu chí đạt nông thôn mới. Huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân như hiến đất trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
           - Quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.  Huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân như hiến đất trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn xã.
            - Thực hiện tốt các chính sách về đất đai, có kế hoạch điều chỉnh và sử dụng  đất một cách hợp lý cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Tổ chức đánh giá diện tích cây trồng và hiện trạng đất nông nghiệp để có kế hoạch sử dụng đất cho hợp lý.
         - Tăng cường công tác quản lý hệ thống giao thông trên địa bàn, xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, trật tự an toàn giao thông. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn xã. Phối hợp tuyên truyền ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng vi phạm hành làng an toàn giao thông đường 587.
         - Khuyến khích phát triển loại hình kinh doanh, dịch vụ và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm dịch vụ - thương mại bán lẽ tại các thôn.
          - Khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi đúng quy định của nhà nước, đặc biệt là thực hiện các chế độ, chính sách xã hội và đồng thời cân phải chi tiêu tiết kiệm tất cả nguồn ngân sách tại địa phương.
         - Đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử, trang thông tin điện tử xã, hệ thống thông tin cán bộ công chức xã, phần mềm theo dõi nhiệm vụ UBND huyện giao, phần mềm chấm điểm cải hành chính, phần mềm chấm điểm đánh giá công chức xã. Triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể  áp dụng hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã.
             - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động học sinh đến trường; nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế thấp nhất học sinh vắng học, học sinh bỏ học, nhất là học sinh trung học cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sự chuyển biến về chất lượng giáo dục. Tập trung các nguồn lực để tu sửa, nâng cấp một số điểm trường học đã xuống cấp.
           - Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện năm 2020. Chỉ đạo 8/8 thôn duy trì và nâng cao chí tiêu đạt chuẩn làng văn hóa cấp huyện. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã.
          - Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; chú trọng kỷ cương hành chính, lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Nâng cao, cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính xã.
          - Tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Tập trung giải quyết tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách có công, chính sách vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước trên địa bàn xã.
              - Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao y đức, thái độ phục vụ, không gây phiền hà cho người bệnh, thực hiện tốt phương châm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.  Ổn định quy mô dân số, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số. Tuyên truyền vận động cho nhân dân thực hiện cân bằng giới tính khi sinh. Tập trung nguồn lực, tích cực phấn đấu giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
          - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp, công tác hộ tịch, chứng thực, công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và hòa giải cơ sở.
            - Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm cá nhân cán bộ công chức xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
           - Triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn xã. Tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức các hoạt động lễ hội của các tôn giáo trên địa bàn xã theo đúng pháp luật và kịp thời phát hiện, ngặn chặn việc truyền đạo trái phép. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
            - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức cho toàn dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng Công tác xây dựng lực lượng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập, giáo dục Quốc phòng – An ninh theo luật giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng.
          - Thực hiện tốt công tác rà soát sơ tuyển công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Cụm An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự, nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đảm bảo phát triển kinh tế - Xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng – An ninh.
             - Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa công an và quân sự trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
             - Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Tăng cường công tác quản lý cư trú, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn an giao thông.
           - Xây dựng thế trận an ninh vững chắc; gắn công tác quốc phòng – an ninh với xây dựng và phát triển kinh tế. Củng cố, tăng cường toàn diện lực lượng công an xã,  lực lượng công an viên, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên địa bàn xã.
            VI. KỲ HỌP ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
            1. Nghị quyết về kêt quả thực hiện nhiệm vụ mực tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;
            2. Nghị quyết về việc quyết toán ngân sách Nhà nước xã Húc năm 2019.
            3. Biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hồ Thị Thủy, do đã chuyển công tác. Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa.
            Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Húc, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân xã báo cáo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cử tri trên địa bàn xã biết./.
   

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

   

  Những tin cũ hơn

  Thông báo
  GIấy mời