Họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/02/2020

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2020.

Thông báo
GIấy mời