Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Nghị Quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - PCT HĐND xã