Báo cáo: Báo cáo số 34/BC-UBND

Báo cáo số 34/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 14/07/2020

Báo cáo đánh giá trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng trong kế hoạch từ đầu năm

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời