Công văn: Công văn số 11/CV-UBND

Công văn số 11/CV-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 19/03/2020

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch CodVid - 19

Người ký duyệt: Hồ Văn Trọn Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thông báo
GIấy mời